Objednatel: Městys Jince

Rok realizace: 2020 – 2023

Stručný popis projektu:

  • Rekonstrukce a modernizace staré úpravny vody se zvýšením její kapacity až na 14 l/s.
  • Zajištění řádné úpravy vody ze dvou zdrojů (podzemní a povrchový) a jejich libovolné kombinace.
  • Projekt primárně řešil jímání vody z potoka, dopravu do budovy úpravny, směšování vod z obou zdrojů, předúpravu konvenčními technologiemi (např. písková filtrace), úpravu moderní membránovou technologií (ultrafiltrací), uskladnění a dávkování potřebných chemikálií a dopravu pitné vody do vodojemu.
  • V rámci projektu byla navržena taktéž technologie pro nakládání s odpadní vodou, zejména z praní filtračních stupňů.
  • Navrhovaná technologie úpravny byla v rámci možností umisťována do rekonstruovaných stávajících objektů. Pro zbytek zařízení byl vybudován nový sdružený objekt s nadzemní i suterénní částí.
  • V areálu byly navrženy a zbudovány nové manipulační a pojezdové zpevněné plochy.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti:

Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru.