Generel slouží jako podklad pro:

  • Správce toku pro kvalitativní a systematické rozhodování o nápravách a investicích ve středně a dlouhodobém horizontu v souladu s navazujícími systémy, zejména ÚPD.
  • Provozovatele vodního toku pro operativní rozhodování v krátkodobém horizontu. tzn. ma-pové podklady – sjednocení značení staničení, označení vústí kanalizační sítě pro případ havárií. Možnosti využívání jednotlivých vodohospodářských děl na toku – manipulační řády.
  • Důsledky manipulací – záplavové čáry, mapy hloubek, hladiny a rychlosti.
  • Správce toku pro výkon samosprávy – stanoviska k aktivitám v povodí.
  • Pro obce a městské části při tvorbě ÚP a rozhodování využití území.
  • Pro obyvatele a investory pro informace o možnostech aktivit v povodí.
  • Podklad pro změnu (případně aktualizaci) ÚPN.
  • Podklad pro zpracování Generelu odvodnění hl. m. Prahy, II. detailní fáze a aktualizace koncepční části.