Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

1. etapa: stavba rekonstrukce čistírny odpadních vod s návrhovou kapacitou 9.500 EO. Rekonstrukce se týkala pouze úprav v aktivaci a prací s aktivací souvisejících. Ostatní části ČOV  (hrubé předčištění, chemické hospodářství, dosazovací nádrže, kalové hospodářství apod.) zůstalo zachováno beze změny.

2. etapa: Intenzifikace ČOV s návrhovou kapacitou 14.150 EO. Z hlediska technologického je čistírna navržena v souladu se současným provozem, jako mechanicko-biologická s nízkozatěžovanou aktivací a pneumatickou aerací a anaerobní dostabilizací kalu.

Zhotovení DUR (pouze 1. etapa), DSP, DVZ, RD a výkon AD