Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Rekonstruovaná čistírna odpadních vod s rozšířenou kapacitou z 15.000 na 31.653 EO60 (37.000 EO dle CHSK), byla navržena v souladu se stávajícím provozem jako mechanicko-biologická s pneumatickou aerací. Stávající provozní systém D-N byl nahrazen systémem D-R-Ds-D-N s dávkováním externího substrátu. Kalové hospodářství (anaerobní stabilizace kalu) bylo nahrazeno oddílnou aerobní dostabilizací kalu se strojním zahuštěním a odvodněním kalu.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DPS (2010 – 2013)