Projekty a reference - Vodohospodářské projekty

Veolia Smart Control Tower v Kladně

Objednatel: Středočeské vodárny, a.s.

Rok realizace: 2019

Popis projektu:

 • Ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019 a Stavba roku 2020.
 • Rekonstrukce a adaptace objektu pro účely řízení vodohospodářské infrastruktury – zřízení datového centra provozovatele.
 • Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace a výkon autorského dozoru.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace.

Obytný soubor Tvrz a Centrum (vodohospodářská část)

Objednatel: EURO DEVELOPMENT GROUP

Rok realizace: projekt 2016, realizace 2019-2020

Popis projektu:

 • Retenční železobetonová stoka DN 2400 sloužící k zachycení a zpomalení odtoku srážkových vod z území. Stoka je finálně napojena do recipientu Rokytka.
 • Kompletní řešení inženýrských sítí pro zastavované území.
 • Stavba nebude zatím předána PVS a zůstává v provozování investora, následně MČ Královice.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: DUR, DSP, DPS, AD

Obnova vodovodního řadu DN1100, Kyjský uzel – Káraný, I. etapa – shybka pod Labem, vč. ukotvení na pravém břehu Labe

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Rok realizace: 2020 – 2021

Popis projektu:

 • Předmětem projektové dokumentace je obnova původního vodovodního řadu pode dnem Labe a v areálu ÚV Káraný.
 • Součástí stavby je také kompletní rekonstrukce armaturní komory, včetně eliminace rázových jevů.
 • Původní vodovodní řad bude nahrazen novým litinovým potrubím v dimenzi 2x DN1100. Obnova bude provedena v původní trase.
 • V současné době probíhá hledání co nejoptimálnější technologie, která by byla po technické stránce nejefektivnější pro rekonstrukci shybek.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace (doposud STUDIE PROVEDITELNOSTI, DUR, výhledově IČ ÚR, DSP, IČ DSP, DZS, AD).

ÚV Želivka, rekonstrukce čerpací stanice surové vody

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Rok realizace: 2010 – 2011

Popis projektu:

 • Předmětem projektu je rekonstrukce čerpací stanice surové vody na úpravně vody Želivka.
 • ČSSV je tvořena dvěma stavbami postupně uváděnými do provozu – ČSSV 1 – 1972, ČSSV 2 v roce 1986.
 • Požadavek na rekonstrukci vychází především z požadavku na modernizaci technologického zařízení a z požadavku na změnu napájení čerpadel – přechod ze stejnosměrného na střídavý proud s regulací výkonu frekvenčními měniči.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace (doposud DSP, IČ DSP, DZS, AD).

Oprava kanalizace DN 700/1250 v ulici Plzeňská

Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Rok realizace: 2020

Popis projektu:

 • Jedná se o opravu stávající kanalizace řešenou náhradou stávajícího žlábku stoky za nový čedičový a injektáže bezprostředního okolí stoky prováděné zevnitř stoky. Součástí stavebních prací bude i výměna stávajících poklopů vstupních šachet vč. kónusů.
 • Kanalizace slouží k odvádění odpadních vod směrem na ÚČOV. Jedná se o opravu stávající kanalizace řešenou zevnitř stoky a výměnu poklopů řešenou ve výkopu. Z tohoto pohledu jde o stavbu trvalou.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace (doposud JPD).

Generel otevřené části Motolského potoka a jeho přítoků

Investor: Hlavní město Praha a Lesy Hlavního města Prahy

Rok realizace: 2015 – 2017

Popis projektu:

Generel slouží jako podklad pro:

 • Správce toku pro kvalitativní a systematické rozhodování o nápravách a investicích ve středně a dlouhodobém horizontu v souladu s navazujícími systémy, zejména ÚPD.
 • Provozovatele vodního toku pro operativní rozhodování v krátkodobém horizontu. tzn. ma-pové podklady – sjednocení značení staničení, označení vústí kanalizační sítě pro případ havárií. Možnosti využívání jednotlivých vodohospodářských děl na toku – manipulační řády.
 • Důsledky manipulací – záplavové čáry, mapy hloubek, hladiny a rychlosti.
 • Správce toku pro výkon samosprávy – stanoviska k aktivitám v povodí.
 • Pro obce a městské části při tvorbě ÚP a rozhodování využití území.
 • Pro obyvatele a investory pro informace o možnostech aktivit v povodí.
 • Podklad pro změnu (případně aktualizaci) ÚPN.
 • Podklad pro zpracování Generelu odvodnění hl. m. Prahy, II. detailní fáze a aktualizace koncepční části.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace (doposud GENEREL).

Akce SZNR

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Rok realizace: 2018 – 2021

Popis projektu:

 • V rámci tohoto souhrnného projektu pod názvem (dle zvyklostí investora) SZNR jsou objednávána a řešena díla drobnějšího rozsahu, která se svou podstatou neodchylují od rekonstrukce strojních a elektrických částí vodohospodářské infrastruktury. Jedná se především o čerpací stanice odpadních vod, čerpací stanice na pitné vodě, ÚČOV, PČOV a předávacích míst, popř. pásmového měření.
 • Jednotlivé akce jsou zadávány s roční periodou.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace (doposud JPD, AD)

Rozšíření ČOV Přední Kopanina

Objednatel: Obec Přední Kopanina

Rok realizace: 2014 – 2021

Popis projektu:

 • Účelem navrhované stavby je rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 1850EO, odpovídající plánovanému počtu obyvatel obce Přední Kopanina.
 • Předmětem navrhované intenzifikace je výstavba nové čistírenské linky na výhledovou kapacitu. Nově vybudováno bude rovněž chemické hospodářství pro srážení fosforu. Součástí této stavby jsou i nové trubní a kabelové rozvody, úprava manipulačních ploch, příslušné vybavení strojně technologickým zařízením, nový systém ASŘ a MaR, přenos dat apod.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace (doposud DUR, IČ ÚR, DSP, IČ DSP, výhledově DZS, AD).

Obnova vodovodního řadu DN1200, VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa A

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Rok realizace: 2017 – 2021

Popis projektu:

 • Předmětem jednostupňové projektové dokumentace je obnova původního vodovodního řadu DN1200.

 Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace.

Stavba č.0057 Prodloužení stoky A2, etapa č.0004, část 01 gravitační stoka z Cholupic do A2

Objednatel: Hlavní město Praha

Rok realizace: 2016 – 2021

Popis projektu:

 • Na základě studie byla navržena stoka A2, která gravitačně odvádí splaškové vody jak z Cholupic tak z Cholupického vrchu včetně chatové osady, přepojuje lokalitu “Na Beránku” a dále odvádí splašky až do ulice Československého exilu, kde je zaústěna do stávající stoky DN 300. Z velké části se jedná o ražené stavební dílo.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace (doposud STUDIE PROVEDITELNOSTI, DUR; výhledově IČ ÚR, DSP, IČ DSP, DZS, AD).

Aktualizace a správa Generelu zásobování vodou Hlavního města Prahy

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Rok realizace: 2012 – 2020

Popis projektu:

 • Jedná se o dlouhodobý projekt, na jehož základě jsou navrhovány a posuzovány jednotlivé části i celky vodohospodářské infrastruktury Hlavního města Prahy.
 • Zhotovitel je zároveň hydraulickým správcem matematických modelů zásobování Prahy pitnou vodou.
 • V rámci tohoto projektu jsou navržena příslušná opatření pro zajištění trvalého udržení a rozvoje zásobních pásem předmětné oblasti.
 • Výstupy z tohoto projektu slouží jako hlavní podklad pro střednědobý investiční plán investora.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace.

Zkapacitnění ČSOV (070), ul. Roztocká, Praha 6

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Rok realizace: 2016 – 2021

Popis projektu:

 • V první etapě se jedná o novostavbu čerpací stanice – samostatně stojící objekt vedle stávající ČS. Ve druhé etapě se jedná o částečnou demolici nadzemní části ČS a o úpravy zbylé části, propojovací potrubí mezi novou a starou ČS, zpevněné plochy, oplocení. Stávající účel užívání stavby zůstane zachován.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace ( doposud DUR, IČ ÚR, DSP, IČ DSP, DZS, AD).

Rekonstrukce stávající vodní linky, ÚČOV

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Rok realizace: 2018 – 2021

Popis projektu:

 • Rekonstrukce stávající vodní linky (dále jen SVL) je 3. etapa celkové přestavby a rozšíření ÚČOV.
 • Rekonstrukce bude probíhat za provozu celé ČOV.
 • Stavba spočívá v rekonstrukci a modernizaci technologického zařízení a rekonstrukci stavebních konstrukcí vybraných objektů staré vodní linky ÚČOV.

Projektové, inženýrské a jiné činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace (doposud DUR, IČ ÚR, DSP, IČ DSP; výhledově DZS, AD).

Úpravna vody Jince

Objednatel: Městys Jince

Rok realizace: 2017 – 2021

Popis projektu:

 • Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování obce Jince (ultrafiltrace; 5.000 EO, IN 20 mil. Kč).
 • Rekonstrukcí ÚV je řešeno zabezpečení normové kvality pitné vody a zvýšení množství dodávané pitné vody do spotřebiště.

Projektové a inženýrské činnosti: zhotovení všech stupňů projektové dokumentace (doposud DUR, IČ ÚR, DSP, IČ DSP, DZS, AD, TDI; výhledově dokumentace skutečného provedení).

Úpravna vody Káraný

 • Obměna hlavního čerpadla č. 1
 • Rekonstrukce objektu Vysoká Mez
 • Rekonstrukce svodného řadu DN 1200, 2. část
 • Rekonstrukce zpětné regulační klapky DN 800 PN 16 – hlavní čerpací stanice

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: JPD vč. IČ, DPS a AD (2014 – 2018)

 • Rekonstrukce výtlaku Artésko
 • Zpětný proplach I. a II. Káranského řadu
 • Oprava oplocení, 2. etapa

Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: JPD vč. IČ a AD (2018 – 2019)

Úpravna vody Podolí

 • Rekonstrukce čerpací stanice Podolí

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP vč. SP (2006 – 2007)

 • Rekonstrukce oplocení

Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: JPD vč. IČ (2013)

 • Rekonstrukce střechy nad čiřiči

Objednatel: SMP CZ a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: PD (2007)

Úpravna vody Želivka

 • Rekonstrukce čerpací stanice surové vody
 • Vybudování nové měřící tratě VDJ Jesenice
 • Rekonstrukce střechy filtrace 2

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DPS a AD (2010 – 2013)

 • Oprava střechy chlorovny II.
 • Sociální zařízení
 • Oprava střechy skladu barev

Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: PD (2008)

Úpravna vody Hřensko

 • Rekonstrukce akumulačních a reakčních nádrží

Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DPS, IČ a AD (2014 – 2015)

Obnova vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace, ul. Belgická, Praha 2

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP a DVZ (2014 – 2016)

Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Rybníčkem a okolí, Praha 6

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP a DVZ (2014 – 2015)

Generel zásobování vodou hl. m. Prahy, detailní fáze pro území Braník, Hodkovičky, Modřany, Kamýk, Točná, Cholupice, Písnice, Libuš, Lhotka a Kunratice

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: generel (2013 – 2014)

PČOV Uhříněves – Dubeč, intenzifikace

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

1. etapa: stavba rekonstrukce čistírny odpadních vod s návrhovou kapacitou 9.500 EO. Rekonstrukce se týkala pouze úprav v aktivaci a prací s aktivací souvisejících. Ostatní části ČOV  (hrubé předčištění, chemické hospodářství, dosazovací nádrže, kalové hospodářství apod.) zůstalo zachováno beze změny.

2. etapa: Intenzifikace ČOV s návrhovou kapacitou 14.150 EO. Z hlediska technologického je čistírna navržena v souladu se současným provozem, jako mechanicko-biologická s nízkozatěžovanou aktivací a pneumatickou aerací a anaerobní dostabilizací kalu.

Zhotovení DUR (pouze 1. etapa), DSP, DVZ, RD a výkon AD

PČOV Miškovice – modernizace

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Rekonstruovaná čistírna odpadních vod s rozšířenou kapacitou z 15.000 na 31.653 EO60 (37.000 EO dle CHSK), byla navržena v souladu se stávajícím provozem jako mechanicko-biologická s pneumatickou aerací. Stávající provozní systém D-N byl nahrazen systémem D-R-Ds-D-N s dávkováním externího substrátu. Kalové hospodářství (anaerobní stabilizace kalu) bylo nahrazeno oddílnou aerobní dostabilizací kalu se strojním zahuštěním a odvodněním kalu.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DPS (2010 – 2013)

Plavecký areál Šutka

Objednatel: Hlavní město Praha

Dostavba plaveckého bazénu a přístavba aquaparku.
Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace a výkon autorského dozoru.

ČOV Vinoř

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Rekonstruovaná čistírna odpadních vod s rozšířenou kapacitou na 21.000 EO, byla navržena v souladu se stávajícím provozem jako mechanicko-biologická s pneumatickou aerací. Stávající provozní systém R-D-N byl nahrazen systémem D-R-Ds-D-N-PD-PA s dávkováním externího substrátu. Kalové hospodářství bylo nahrazeno oddílnou aerobní dostabilizací kalu se strojním zahuštěním a odvodněním kalu.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, DSP a DVZ

Chomutov – Čelakovského, Politických vězňů, Dostojevského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DPS v rozsahu pro SP (2014 – 2015)

Rekonstrukce Pankrácké štoly, Praha 4

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP (2014)

Odstranění povodňových škod – stoka, ul. Vinohradská, Praha 2

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DPS, AD (2013 – 2014)

Hydraulický přepočet JV části Prahy

Objednatel: COPA Management s.r.o.

Projektové a inženýrské činnosti: hydraulický přepočet (2013)

Rekonstrukce OK 23 E + výstavba retenční nádrže, Praha 8

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP, DPS (2007 – 2010, 2014)

Dostavba VDJ Uhříněves, Praha 22

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP, DVZ (2010 – 2013)

Rekonstrukce ČS OV Čakovice, Praha 18

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2012 – 2013)

Sanace komor č. 1 a 2 VDJ Kopanina, Praha 6

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP (2013 – 2015)

Rekonstrukce kanalizace v historickém centru Hradce Králové (Velké náměstí + okolní ulice, 1. etapa)

Objednatel: Královéhradecká provozní, a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DVZ (2013)

Protipovodňová opatření Braník, jižní spojka

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP

Projektové a inženýrské činnosti: JPD (2012)

Generel Libušského potoka

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP

Projektové a inženýrské činnosti: generel (2012)

Obnova vodovodních řadů, ul. Nad Koulkou, Praha 5

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2012 – 2014)

Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodního řadu, ul. Na Zlíchově, Praha 5

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2011 – 2013)

Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 – ostatní toky, část 11 – Přední Kopanina

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor technické vybavenosti MHMP

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, DSP (2011 – 2015)

Rekonstrukce kanalizace, ul. Londýnská, Praha 2

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2011 – 2013)

Generel odvodnění hl. m. Prahy, II. detailní fáze – východní část Prahy – Povodí PČOV (Klánovice, Újezd n. L. a část Horních Počernic)

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: generel (2011 – 2012)

ÚČOV Praha – sanace stávajících objektů, lapáky písku

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.; SMP CZ, a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, DVZ, DPS, AD, DSkP (2011 – 2015)

PČOV Uhříněves – Dubeč – dostavba objektů

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP (2009 – 2011)

Generel zásobování vodou hl. m. Prahy, detailní fáze pro území Horní Počernice, Satalice, Kbely, Vinoř a Letňany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: generel (2010 – 2011)

Obnova vodovodního řadu, ul. V. P. Čkalova, Praha 6

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR,DSP, SP, DVZ (2010 – 2013)

Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace, ul. Kodaňská, Praha 10

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP, DVZ (2010 – 2012)

Rekonstrukce kanalizace, ul. Michelská, Praha 4

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DVZ (2010)

Rekonstrukce VDJ Havlín

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, DVZ (2010)

Obnova vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace, ul. Myslíkova a okolí, Praha 1 a 2

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2009 – 2010)

Výstavba OK, ul. Kamýcká, Praha 6

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2009 – 2010)

Správa a aktualizace Generelu zásobování vodou hl. m. Prahy

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: generel (2008 – 2012)