Projekty a reference - Vodohospodářské projekty

Úpravna vody Jince

 • Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování obce Jince (ultrafiltrace; 5.000 EO, IN 20 mil. Kč)

Objednatel: Městys Jince

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2017 – 2019)

Úpravna vody Káraný

 • Obměna hlavního čerpadla č. 1
 • Rekonstrukce objektu Vysoká Mez
 • Rekonstrukce svodného řadu DN 1200, 2. část
 • Rekonstrukce zpětné regulační klapky DN 800 PN 16 – hlavní čerpací stanice

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: JPD vč. IČ, DPS a AD (2014 – 2018)

 • Rekonstrukce výtlaku Artésko
 • Zpětný proplach I. a II. Káranského řadu
 • Oprava oplocení, 2. etapa

Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: JPD vč. IČ a AD (2018 – 2019)

Úpravna vody Podolí

 • Rekonstrukce čerpací stanice Podolí

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP vč. SP (2006 – 2007)

 • Rekonstrukce oplocení

Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: JPD vč. IČ (2013)

 • Rekonstrukce střechy nad čiřiči

Objednatel: SMP CZ a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: PD (2007)

Úpravna vody Želivka

 • Rekonstrukce čerpací stanice surové vody
 • Vybudování nové měřící tratě VDJ Jesenice
 • Rekonstrukce střechy filtrace 2

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DPS a AD (2010 – 2013)

 • Oprava střechy chlorovny II.
 • Sociální zařízení
 • Oprava střechy skladu barev

Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: PD (2008)

Úpravna vody Hřensko

 • Rekonstrukce akumulačních a reakčních nádrží

Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DPS, IČ a AD (2014 – 2015)

Obnova vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace, ul. Belgická, Praha 2

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP a DVZ (2014 – 2016)

Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Rybníčkem a okolí, Praha 6

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP a DVZ (2014 – 2015)

Generel zásobování vodou hl. m. Prahy, detailní fáze pro území Braník, Hodkovičky, Modřany, Kamýk, Točná, Cholupice, Písnice, Libuš, Lhotka a Kunratice

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: generel (2013 – 2014)

PČOV Uhříněves – Dubeč, intenzifikace

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

1. etapa: stavba rekonstrukce čistírny odpadních vod s návrhovou kapacitou 9.500 EO. Rekonstrukce se týkala pouze úprav v aktivaci a prací s aktivací souvisejících. Ostatní části ČOV  (hrubé předčištění, chemické hospodářství, dosazovací nádrže, kalové hospodářství apod.) zůstalo zachováno beze změny.

2. etapa: Intenzifikace ČOV s návrhovou kapacitou 14.150 EO. Z hlediska technologického je čistírna navržena v souladu se současným provozem, jako mechanicko-biologická s nízkozatěžovanou aktivací a pneumatickou aerací a anaerobní dostabilizací kalu.

Zhotovení DUR (pouze 1. etapa), DSP, DVZ, RD a výkon AD

PČOV Miškovice – modernizace

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Rekonstruovaná čistírna odpadních vod s rozšířenou kapacitou z 15.000 na 31.653 EO60 (37.000 EO dle CHSK), byla navržena v souladu se stávajícím provozem jako mechanicko-biologická s pneumatickou aerací. Stávající provozní systém D-N byl nahrazen systémem D-R-Ds-D-N s dávkováním externího substrátu. Kalové hospodářství (anaerobní stabilizace kalu) bylo nahrazeno oddílnou aerobní dostabilizací kalu se strojním zahuštěním a odvodněním kalu.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DPS (2010 – 2013)

Plavecký areál Šutka

Objednatel: Hlavní město Praha

Dostavba plaveckého bazénu a přístavba aqaparku.
Zhotovení všech stupňů projektové dokumentace a výkon autorského dozoru.

ČOV Vinoř

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Rekonstruovaná čistírna odpadních vod s rozšířenou kapacitou na 21.000 EO, byla navržena v souladu se stávajícím provozem jako mechanicko-biologická s pneumatickou aerací. Stávající provozní systém R-D-N byl nahrazen systémem D-R-Ds-D-N-PD-PA s dávkováním externího substrátu. Kalové hospodářství bylo nahrazeno oddílnou aerobní dostabilizací kalu se strojním zahuštěním a odvodněním kalu.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, DSP a DVZ

Chomutov – Čelakovského, Politických vězňů, Dostojevského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DPS v rozsahu pro SP (2014 – 2015)

Rekonstrukce Pankrácké štoly, Praha 4

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP (2014)

Odstranění povodňových škod – stoka, ul. Vinohradská, Praha 2

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DPS, AD (2013 – 2014)

Hydraulický přepočet JV části Prahy

Objednatel: COPA Management s.r.o.

Projektové a inženýrské činnosti: hydraulický přepočet (2013)

Rekonstrukce OK 23 E + výstavba retenční nádrže, Praha 8

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP, DPS (2007 – 2010, 2014)

Dostavba VDJ Uhříněves, Praha 22

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP, DVZ (2010 – 2013)

Rekonstrukce ČS OV Čakovice, Praha 18

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2012 – 2013)

Sanace komor č. 1 a 2 VDJ Kopanina, Praha 6

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP (2013 – 2015)

Rekonstrukce kanalizace v historickém centru Hradce Králové (Velké náměstí + okolní ulice, 1. etapa)

Objednatel: Královéhradecká provozní, a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DVZ (2013)

Protipovodňová opatření Braník, jižní spojka

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP

Projektové a inženýrské činnosti: JPD (2012)

Generel Libušského potoka

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP

Projektové a inženýrské činnosti: generel (2012)

Obnova vodovodních řadů, ul. Nad Koulkou, Praha 5

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2012 – 2014)

Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodního řadu, ul. Na Zlíchově, Praha 5

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2011 – 2013)

Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 – ostatní toky, část 11 – Přední Kopanina

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor technické vybavenosti MHMP

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, DSP (2011 – 2015)

Rekonstrukce kanalizace, ul. Londýnská, Praha 2

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2011 – 2013)

Generel odvodnění hl. m. Prahy, II. detailní fáze – východní část Prahy – Povodí PČOV (Klánovice, Újezd n. L. a část Horních Počernic)

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: generel (2011 – 2012)

ÚČOV Praha – sanace stávajících objektů, lapáky písku

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.; SMP CZ, a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, DVZ, DPS, AD, DSkP (2011 – 2015)

PČOV Uhříněves – Dubeč – dostavba objektů

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP (2009 – 2011)

Generel zásobování vodou hl. m. Prahy, detailní fáze pro území Horní Počernice, Satalice, Kbely, Vinoř a Letňany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: generel (2010 – 2011)

Obnova vodovodního řadu, ul. V. P. Čkalova, Praha 6

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR,DSP, SP, DVZ (2010 – 2013)

Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace, ul. Kodaňská, Praha 10

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DUR, ÚR, DSP, SP, DVZ (2010 – 2012)

Rekonstrukce kanalizace, ul. Michelská, Praha 4

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DVZ (2010)

Rekonstrukce VDJ Havlín

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, DVZ (2010)

Obnova vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace, ul. Myslíkova a okolí, Praha 1 a 2

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2009 – 2010)

Výstavba OK, ul. Kamýcká, Praha 6

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: DSP, SP, DVZ (2009 – 2010)

Správa a aktualizace Generelu zásobování vodou hl. m. Prahy

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projektové a inženýrské činnosti: generel (2008 – 2012)